Xử trí nha khoa

  • Có thể tiếp tục tiến hành điều trị các vấn đề nha khoa ở giai đoạn này. Có thể hiểu rằng đây là giai đoạn hoàn thiện các kiếm khuyết nha khoa cho trẻ ( với lý do trẻ tương đối trưởng thành có nhu cầu hoàn thiện về mặt chức năng - thẩm mỹ nha khoa ).
  • Công việc bao gồm làm răng giả, hàm giả, hoặc điều trị nha khoa kết hợp để đem lại hàm răng hoàn thiện nhất cho trẻ trong giai đoạn này.

Nguyên văn tác giả: XỬ TRÍ Ở KHOA CHỬA RĂNG

  • Chửa răng là từ mà bạn nghe chưa quen tai. Nói một cách dễ hiểu đó là gọi việc xử trí hổ trợ những khuyết tổn về răng và hàm như là lắp răng giả, hàm giả v.v bằng nhân tạo.
  • Chúng tôi làm răng, lợi một cách nhân tạo cho bộ phận khe hở bị khiếm khuyết, ngoải ra tùy trường hợp, chúng tôi gọt bỏ phần đầu của dãy răng xấu, sử dụng bộ phận chân răng để lắp răng giả và chửa hàm răng.